شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۴
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۵

آتیه دماوند ۶٠٠ ریال سود تقسیم کرد


در پایان سخنرانی مدیرعامل آتیه دماوند موضوع تقسیم سود مطرح شد که در نهایت پس از چانه زنی سهامداران خرد و اعلام نظر نهایی نماینده سهامدار عمده یعنی بانک صنعت و معدن این رقم ۶٠٠ ریال تعیین شد.

شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۳
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۲
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۸
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۳
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ - ۹:۰۸
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۳:۳۸
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۰
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۹
عرضه بلوک ۲۰درصدی اوراق اجاره بانک سامان در فرابورس
عرضه بلوک ۲۰درصدی اوراق اجاره بانک سامان در فرابورس
عرضه بلوک ۲۰درصدی اوراق اجاره بانک سامان در فرابورس
عرضه بلوک ۲۰درصدی اوراق اجاره بانک سامان در فرابورس
عرضه بلوک ۲۰درصدی اوراق اجاره بانک سامان در فرابورس