درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸ درصد، مناطق شهری ٧.٨ درصد و مناطق روستایی ٩.٢ درصد است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸ درصد، مناطق شهری ٧.٨ درصد و مناطق روستایی ٩.٢ درصد است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، شاخص کل تورم (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۵) در آذر ماه سال ١٣٩۶ برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب عدد ۱۱۰.۴، ۱۱۰.۳و ۱۱۱ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۰.۷ درصد و برای مناطق روستایی ۱ درصد افزایش یافته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای کل کشور و مناطق شهری ۸.۹ درصد و برای مناطق روستایی ۹ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری تغییری نداشته است و برای مناطق روستایی ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸ درصد، مناطق شهری ۷.۸ درصد و مناطق روستایی ۹.۲ درصد است که نسبت به همین اطلاع در آبان ماه ١٣٩۶، برای کل کشور و مناطق روستایی ۰.۲ واحد درصد و مناطق شهری ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد ۱۱۴.۷، ۱۱۴.۹ و ۱۱۴.۱ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری ۲.۴ درصد و برای مناطق روستایی ۲.۳ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور ۱۳ درصد، مناطق شهری ۱۳.۳ درصد و مناطق روستایی ۱۱.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آذر ماه ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۱۲.۴، مناطق شهری ۱۲.۵ و برای مناطق روستایی ١٢.٣ درصد است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۱۱۵، ۱۱۵.۱ و ۱۱۴.۵ رسید که نسبت به ماه قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی ۲.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۱۳.۳، ۱۳.۶ و ۱۲.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه این گروه برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۱۲.۶ ، ۱۲.۷ و ۱۲.۵ درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در آذر ماه ١٣٩۶ برای کل کشور و مناطق شهری به عدد ۱۰۸.۸ و برای مناطق روستایی به عدد ۱۰۹ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری ۰.۱ درصد و برای مناطق روستایی ۰.۲ درصد افزایش یافته است. همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ٧.۴ درصد و برای مناطق روستایی ۷.۱ درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آذر ماه ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه برای کل کشور ۶.۴ درصد، مناطق شهری ۶.۳ درصد و مناطق روستایی ۷.۲ درصد است.


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=101114
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

نرخ تورم ۸ درصد شد
نرخ تورم ۸ درصد شد
نرخ تورم ۸ درصد شد
نرخ تورم ۸ درصد شد
نرخ تورم ۸ درصد شد