دارایی ۱۸ بانک کشور بیش از ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود
دارایی ۱۸ بانک کشور بیش از ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود
دارایی ۱۸ بانک کشور بیش از ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود