مدیرمسئول و صاحب امتیاز : مریم ابونیا

شماره تلفن پایگاه خبری اخبار پول: ۰۹۱۲۴۰۱۵۰۱۳

 ایمیل مدیرمسئول: Editor@poolpress.ir – aboonia@poolpress.ir

 

 

 تعرفه تبلیغات در پایگاه خبری اخبارپول