یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۴
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۳
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۹
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۳
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۴
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ - ۹:۳۱
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ - ۹:۰۱

بازرسان استانی بانک مرکزی به نهادهای نظارتی نامه نوشتند


به نظر می رسد که اگر بانک مرکزی ازگذشته تا حال به درستی به تفکیک وظایف نظارتی و سیاست گذاری خود پرداخته بود اکنون با استقلال بیشتری به امور نظام بانکی کشور رسیدگی میکرد. هزینه ای که سازمان بازرسی کل متقبل شده است حاصل عملکرد نظام بانکی کشور و البته نظارت ضعیف بانک مرکزی از گذشته است.

شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۸:۱۹
شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۸:۰۵
شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۷:۳۶
رقابت برای خرید بلوک سرمایه‌گذاری کارآفرین
رقابت برای خرید بلوک سرمایه‌گذاری کارآفرین
رقابت برای خرید بلوک سرمایه‌گذاری کارآفرین
رقابت برای خرید بلوک سرمایه‌گذاری کارآفرین
رقابت برای خرید بلوک سرمایه‌گذاری کارآفرین