بررسی طرح تامین مالی مولد در بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تامین مالی تولید از بررسی طرح تامین مالی مولد در کمیته های مشورتی نقدینگی و اعتباری این بانک خبر داد.

به گزارش اخبارپول، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشته است: با وجود رشد بالای کل های پولی و بویژه نقدینگی طی سال‌های گذشته، تامین مالی فعالیت‌های تولیدی [1] همچنان با دشواری روبرو است.

افزایش هزینه‌های تولید درطول یکسال گذشته، نیاز به سرمایه درگردش تولید را به شدت افزایش داده و این تأمین مالی را دشوارتر کرده است. بانک مرکزی، بادرک این وضعیت، به دنبال طرح هایی جهت حل این دشواری است.

اصل اساسی در نگاه بانک مرکزی آن است که هرگونه طرحی، اولا: به تامین مالی فعالیتهای تولیدی منجر شده و نیاز افزایش یافته سرمایه درگردش آنها را برآورده کند،
ثانیه: منجر به انحراف در منابع نظام بانکی و لذا تشدید فشارهای تورمی و قیمتی نشود. بر این اساس، در کمیته های مشورتی نقدینگی و اعتباری بانک مرکزی طرح‌های متعددی مورد بحث قرار گرفته است.

یکی از این طرح‌ها، طرح «تامین مالی مولد» [2] است، به نحوی که با کمترین نیاز به انبساط اعتباری و اثر تورمی، نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش پاسخ داده شود و از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد بخوبی ممانعت شود.

این طرح پس ازنظرخواهی از متخصصین پولی و بانکی جمع بندی و در کنار تلاش‌های جاری بانک‌های کشور برای تأمین مالی تولید، در جهت جلوگیری از رکود و اعاده رونق تولید به کار گرفته می‌شود.