خودرویی‌ها و بانک‌ها، بورس را ۸۱ هزار واحدی کردند
خودرویی‌ها و بانک‌ها، بورس را ۸۱ هزار واحدی کردند
خودرویی‌ها و بانک‌ها، بورس را ۸۱ هزار واحدی کردند
خودرویی‌ها و بانک‌ها، بورس را ۸۱ هزار واحدی کردند