بازدید عضو هیات مدیره و معاون اجرایی بیمه آرمان از شعبه بیرجند

عضو هیات مدیره و معاون اجرایی بیمه آرمان از شعبه بیرجند بازدید به عمل آورد.

به گزارش اخبارپول، حمیدرضا امیرحسنخانی عضو هیات مدیره و معاون اجرایی بیمه آرمان [1] ضمن بازدید از شعبه بیرجند در جلسه با همکاران و نمایندگان این شعبه به بررسی عملکرد شعبه پرداخت و راهکارهایی برای پیشبرد اهداف شرکت در این جلسه ارائه کرد.