بانک توسعه صادرات به منظور حمایت از فعالیت های صادراتی صادرکنندگان، تسهیلاتی را در قالب عقود مختلف اسلامی جهت تهیه مواداولیه، ماشین آلات و تاسیسات، مشارکت در طرح های صدور خدمات فنی و مهندسی و … اعطا می کند.

فعالیت‌های صادراتی

به گزارش اخبارپول، سید حسین حسینیان در جمع صادرکنندگان زنجان اظهار کرد: بانک توسعه صادرات ایران در راستای اهداف خود و به منظور حمایت از فعالیت‌های صادراتی صادرکنندگان، تسهیلاتی را در قالب عقود مختلف اسلامی جهت تهیه مواد اولیه، ماشین الات و تاسیسات، مشارکت در طرح های صدور خدمات فنی و مهندسی و …اعطا می کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه این بانک به صورت محدود نسبت به پرداخت تسهیلات کوتاه مدت غیر صادراتی به اشخاص حایز شرایط پرداخت می کند، بیان کرد: تسهیلات قبل از صدور کالا و خدمات به منظور تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز واحد های تولیدی و تجاری صادراتی برای خرید،بسته بندی، تجهیز کارگاه و سایر هزینه ها در قالب یکی از عقود اسلامی پرداخت می گردد.

حسینیان اظهار کرد: بانک می تواند در قبال اخذ اعتبار اسنادی صادراتی، قرارداد صادراتی معتبر با طرف خارجی و یا به صورت امانی به صادرکنندگان با رعایت قوانین و مقررات بانکی و اعتبار سنجی آنان تسهیلات اعطا کند.

به گفته وی صادر کنندگانی که برای آنان امکان گشایش اعتبار اسنادی صادراتی وجود نداشته باشد با ارائه قرارداد صادراتی معتبر با طرف خارجی می‌توانند تا درصدی از تسهیلات قبل از صدور کالا استفاده کنند.

این مقام مسئول عنوان کرد: میزان تامین مالی سرمایه در گردش با توجه به نتایج اعتبار سنجی متفاوت است و اولویت‌بندی آن بستگی به تسهیلات مرتبط با تامین مالی، تسهیلات پس از صدور کالا و خدمات، فروش مدت دار در قالب اعتبار خریدار، تنزیل اعتبار اسنادی و بروات است.

به گفته حسینیان تسهیلات فروش مدت دار در قالب اعتبار خریدار به خریداران خارجی کالا و خدمات ایرانی، که حداکثر ۶۰ درصد ارزش ان کالا ساخت ایران و یا ۶۰ درصد ارزش ان خدمات توسط متخصصان ایرانی قابل ارائه باشند، پرداخت می شود؛ به این ترتیب که پس از صدور کالا یا خدمات مورد نظر،بانک از جانب خریدار خارجی یا بانک وی، حداکثر ۸۵ درصد ارزش سیاهه تجاری را به صادر کننده ایرانی پرداخت کرده و خریدار خارجی یا بانک وی، وجه مربوط را علاوه بر سود متعلقه در سررسید های مقرر به بانک بازپرداخت می کند.

وی افزود: همچنین بانک می تواند با تسهیلات پس از صدور کالا و خدمات به منظور تداوم فعالیت صادرات نسبت به تنزیل اعتبار اسنادی صادراتی(دیداری_مدت دار) و اسناد وصولی مدت دار اقدام کند.

این مقام مسئول در خصوص تسهیلات جهت سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور با هدف صدور کالا و خدمات گفت: برای احداث /توسعه طرح سرمایه گذاری در داخل کشور به منظور تامین بخشی از هزینه های ارزی و ریالی از قبیل هزینه های ساختمان، ماشین الات، تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز طرح ارائه شده می بایست دارای توجیه اقتصادی، فنی، مالی و صادراتی باشد.

رئیس اداره کل صادرات کالا بانک توسعه صادرات ایران اذعان کرد: سرمایه گذاران ایرانی که در کشور های هدف اقدام به اجرای یک طرح سرمایه گذاری می کنند، می توانند در صورتی که طرح آنان دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و حداقل ۶۰ درصد مبلغ تسهیلات مورد نیاز طرح به صورت کالا یا خدمات از ایران تامین شده باشد.

به گفته حسینیان بانک توسعه صادرات به منظور تقویت بنیه مالی صادرکنندگان خدمات، نسبت به پرداخت تسهیلات جهت خدمات فنی مهندسی، خدمات فرهنگی، نرم افزاری، توریسم و هتلداری، وفق مقررات جاری اقدام می‌کند.

وی متذکر شد: تحت شرایط ضمانت نامه، بانک باید وجه ضمانت نامه را با اولین درخواست، مشروط بر انکه شرایط مندرج در ضمانت نامه محقق نگردیده باشد، پرداخت کند؛ در این راستا بانک توسعه صادرات ضمانت نامه های شرکت در مناقصه، ترخیص کالا از گمرک، حسن انجام کار، ورود موقت، پیش پرداخت، تعهد دین، کسور وجه الضمان را صادر می کند.

رئیس اداره کل صادرات کالا بانک توسعه صادرات ایران در خصوص میزان و شرایط اخذ مبالغ نقدی جهت صدور ضمانت نامه گفت: صدور ضمانت نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت نامه حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه و حداقل سپرده نقدی بابت صدور ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و یا مزایده به میزان دو درصد مبلغ ضمانت نامه است.

حسینیان با ذکر این نکته که صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت نامه به میزان ۱۰۰ درصد مبلغ ضمانت نامه است، ابراز کرد: صرفا در موارد استثنا (برای مشتریان معتبر و خوشنام) صدور ضمانت نامه یاد شده در قبال دریافت سپرده نقدی به میزان کمتر از مبلغ ضمانت نامه و حداقل تا ۲۰ درصد مبلغ ضمانت نامه پس از بررسی موضوع در ارکان اعتباری مرکز و هیات مدیره بانک در سقف اختیارات تصویب شده و تصویب نهایی ارکان یاد شده میسر خواهد بود.

حداقل سپرده نقدی بابت صدور ضمانت نامه های حقوق و عوارض گمرکی و ورود موقت کالا به میزان ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه است و صدور ضمانت‌نامه برای تضمین تسهیلات/ تعهدات اعطایی/ ایجاد شده ریالی سایر بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، صرفا در صورتی امکان پذیر است که بانک معادل ۱۰۰ درصد وجه ضمانت نامه را به صورت نقدی از ضمانت خواه دریافت کرده باشد.

رئیس اداره کل صادرات کالا بانک توسعه صادرات ایران افزود: بانک نسبت به گشایش اعتبار اسنادی با رعایت مقررات داخلی و توجه به مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی اقدام می کند؛ همانطور که پیشتر ذکر شد اعتبار اسنادی تعهد بانک گشایش کننده اعتبار به منظور پرداخت یا قبول پرداخت وجه اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار(فروشنده کالا و خدمات)است، مشروط بر انکه ذینفع اعتبار، شرایط و مقررات مندرج در اعتبار اسنادی را رعایت و اسناد لازم را در موعد معین جهت استفاده متقاضی اعتبار (خریدار کالا و خدمات )ارائه داده باشد.

وی یادآور شد: تسهیلات و خدمات جهت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی شامل تسهیلات قبل از صدور خدمات در قالب اعتبار فروشنده است که صرف، تجهیز کارگاه و سرمایه در گردش می شود؛ تسهیلات مذکور جهت تهیه و تدارک مصالح، ابزارکار، ماشین الات و بطور کلی تمام هزینه های ضروری طرح در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.

حسینیان تشریح کرد: صورت وضعیت کارهای انجام شده، توسط پیمانکار تهیه و بر طبق شرایط پیش بینی شده در قرارداد، وجه آن بوسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود و شرکت تسهیلات گیرنده (پیمانکار) به تناسب پرداخت های انجام شده از جانب کارفرما،نسبت به تسویه قرارداد های تسهیلاتی منعقده اقدام می کند.

وی اضافه کرد: تسهیلات پس از صدور خدمات نیز در قالب اعتبار خریدار/اعتبار فروشنده با هدف فراهم نمودن امکان فروش مدت دار خدمات فنی و مهندسی اعطا می شود.

حسینیان خاطرنشان کرد: سابقا در مورد تسهیلات اعطایی در قالب اعتبار خریدار و فروشنده توضیح داده شد در این حوزه خدماتی چون صدور انواع ضمات نامه های ارزی و گشایش اعتبار اسنادی ارائه می شود.

در ایین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی آمده است: تسهیلات حداکثر تا ۲۰ درصد مبلغ قرارداد پیمانکاری به منظور تجهیز کارگاه هزینه های ضروری طرح و سرمایه در گردش اعطا می شود و صدور ضمانت نامه های ارزی ذیل در مقابل حداکثر ۲ درصد وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی و ۹۸ درصد سفته، شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان انجام می پذیرد.

حسینیان مجوز های مورد نیاز جهت استفاده صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از محل این ایین نامه را بر شمرد و گفت: گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، گواهی کمیته ماده ۱۹ ایین نامه اجرایی در خصوص تایید اینکه حداقل ۶۰ درصد ارزش خدمات توسط صادر کننده ایرانی قابل ارائه است و تایید صلاحیت سازمان برنامه و بودجه کشور جهت صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه برای دریافت تسهیلات ذیل آئین نامه ضروری است؛ همچنین لازم است گواهی کمیته ماده ۱۹ ایین نامه اجرایی جهت صدور ضمانت نامه انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان و همچنین گواهی سقف ضمانت نامه ایی و اعتباری مورد نیاز برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ارائه شود.

وی در پایان توضیحات خود، پاسخگوی سوالات فعالین اقتصادی حاضر در جلسه بود؛ نشست معرفی خدمات و تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران، سوم دی ماه در “هتل بین المللی زنجان” این شهر برگزار شد؛ مدیران و کارشناسان بانک توسعه صادرات از اداره های آموزش، این الملل، اعتبارات، روابط عمومی و اداره امور شعب و بازاریابی در این سلسله از نشست ها، ضمن معرفی خدمات و تسهیلات اگزیم بانک ایران، پاسخگوی سوالات صادرکنندگان استان های مختلف هستند.


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=144840
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

شرایط تامین مالی صادرات در کشور توسط بانک توسعه صادرات
شرایط تامین مالی صادرات در کشور توسط بانک توسعه صادرات
شرایط تامین مالی صادرات در کشور توسط بانک توسعه صادرات
شرایط تامین مالی صادرات در کشور توسط بانک توسعه صادرات
شرایط تامین مالی صادرات در کشور توسط بانک توسعه صادرات